Admin
دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۴۷۴۴
نظر دهید ۱۸ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ Representation of arbitrary precision numbers Gourdon et al.
۲ Splitting algorithms Gourdon et al.
۳ Evaluation of series of rational numbers (article) Haible, Papanicolaou.
۴ Fast multiprecision evaluation of series of rationals Haible, Papanikolaou.
۵ Multisectioning rational poly-exponential functions (master s thesis) Hare.
۶ Handling floating exceptions John R Hauser ۱۹۹۵ Computer Science Division (EECS), University of California
۷ Handling floating exceptions Hauser.
۸ New p-adic representation for rationals Hehner.
۹ Double-precision evaluation of complex arcsin and arccos Hull et al.
۱۰ Double-precision evaluations of complex elementary functions Hull et al.
۱۱ Determining machine parameters (FORTRAN77) Hull.
۱۲ Systolic multiprecision arithmetic algorithms (phd thesis) Jebelean T.
۱۳ Algorithm for exact division Jebelean.
۱۴ Karatsuba integer division Jebelean.
۱۵ Efficient 32-bit sqrt (assembler)(ACM TOMS 13) Johnson.
۱۶ Efficient integer and floating sqrt Johnson.
۱۷ Tricks for high-precision sqrt Karp.
۱۸ Bidirectional exact integer division Krandick, Jebelean.
۱۹ Square roots of algebraic numbers Montgomery.
۲۰ Exact computations with real expressions (masters thesis) Ouchi.
۲۱ Exact computations with real expressions (masters thesis) Ouchi.
۲۲ Algorithms for MP floating-point arithmetic Priest D.
۲۳ Extended arithmetic and normalized Legendre polynomials Smith, Olver.
۲۴ Arbitrary precision package Smith.
۲۵ Efficient evaluation of elementary functions((MComp89) Smith.
۲۶ Multiple-precision optimized O(N^2) division Smith.
۲۷ Printing floating-point numbers Steele.
۲۸ Practical fast multiplication Yap.
۲۹ Fortran multiple precision library (complex algorithms)((ZMLIB.tex) ZMLIB.
۳۰ Efficient arithmetic algorithms Zimmermann.
۳۱ Karatsuba Square Root Zimmermann.
۳۲ Proof of GMP Division and Sqrt Zimmermann.
۳۳ Fast evaluation of elementary functions with correct rounding Ziv.
۳۴ Algorithm 726 (Fortran)
۳۵ Askey-Wilson scheme – rec2ortho
۳۶ Askey-Wilson scheme – rec2ortho
۳۷ Askey-Wilson scheme – rec2ortho.maple
۳۸ Askey-Wilson scheme for orthogonal polynomials
۳۹ Algorithm 726, orthogonal polynomials and Gauss-type quadratures Gautschi.
۴۰ Zeros of orthogonal polynomials and special functions. JSC2003 Gil, Segura.
۴۱ Convergent asymptotic expansions of Charlier, Laguerre and Jacobi polynomials (2003, MAS-E0320) Lopez, Temme.
۴۲ Askey scheme for asymptotics of orthogonal polynomials (2000, MAS-R0005) Temme, Lopez.
۴۳ Parallel PSLQ algorithm 1999 Bailey, Broadhurst.
۴۴ Integer relation detection with PSLQ Bailey.
۴۵ Applications of LLL and PLSQ methods Borwein, Lisonek.
۴۶ PSLQ algorithm 1991 Ferguson, Bailey.
۴۷ Analysis of PSLQ algorithm Helaman Ferguson ۱۹۹۶ National Aeronautics and Space Administration National Technical Information Ser
۴۸ Improved LLL algorithms Kannan. ۱۹۸۳
۴۹ Algorithm 760. Rectangular grid surface fitting Akima. ۱۹۹۶ TOMS
۵۰ Algorithm 761. Scattered data surface fitting Akima. ۱۹۹۶ TOMS
۵۱ Splines for visual real algebraic surfaces. JSC 1997 Bajaj, Xu.
۵۲ Algorithm 783. Pcp2Nurb – smooth surfacing with bicubic B-splines Peters. ۱۹۹۸ TOMS
۵۳ Algorithm 791. Cosine Shepard method for bivariate interpolation Renka, Brown. ۱۹۹۹ TOMS
۵۴ Algorithm 792. Accuracy test of bivariate interpolation Renka, Brown. ۱۹۹۹ TOMS
۵۵ Algorithm 790. Cubic Shepard method for bivariate interpolation of scattered data Renka. ۱۹۹۹ TOMS
۵۶ View graphs of algebraic surfaces. JSC 1993 Rieger.
۵۷ Reliable graphing methods for boolean functions of 2 variables Tupper.
۵۸ Parallel symbolic-numeric algebraic curve plotting Winkler et al.
۵۹ uspensky alrogithm real roots integer poly
۶۰ Method for polynomial root isolation Akritas.
۶۱ There is no Uspensky method Akritas.
۶۲ Polynomial real root isolation using Descartes rule Collins, Akritas. ۱۹۷۶ ACMSAC
۶۳ Quantifier elimination, sign variation, root isolation. ISSAC89 Collins, Johnson.
۶۴ Integer arithmetic algorithms for polynomial zero determination Heindel.
۶۵ Detection and validation of clusters of polynomial zeros Hribernig, Stetter. ۱۹۹۷
۶۶ Prototype of polynomial rootfinder with (not really) quadratic convergence (TOMS1996) Hull, Mathon.
۶۷ Algorithm 419: Zeros of a complex polynomial Jenkins, Traub. ۱۹۷۲ CACM
۶۸ Zeros of complex polynomials Jenkins, Traub.
۶۹ Zeros of complex polynomials.Fortran Jenkins, Traub.
۷۰ Zeros of a real polynomial Jenkins.
۷۱ Isolation of real polynomial roots using numerics Johnson, Crandick.
۷۲ Algorithm 326: low-order polynomial roots Nonweiler T. CACM
۷۳ Factorization, rootfinding of univariate polynomials. ISSAC01 Pan.
۷۴ Review of polynomial equation solving. SIAM 1997 Pan.
۷۵ Exact method for complex roots of polynomials Pinkert.
۷۶ Real zeros of trigonometric polynomials Schweikard.
۷۷ Polynomial real root finding in Bernstein form (phd thesis) Spencer M.
۷۸ Zeros of complex polynomials by bisection Wilf.
۷۹ Determining the number of real roots of parametric polynomials Yang. ۱۹۹۹
۸۰ Polynomial-root bounds for exact geometric computation Yap.
۸۱ Elementary number theory and primality tests (textbook)
۸۲ lecture10 – Miller-Rabin test, 1
۸۳ lecture11 – Miller-Rabin test, 2
۸۴ list of primes620.txt
۸۵ A polynomial-time primality test Agrawal, Kayal, Saxena.
۸۶ A polynomial-time primality test Agrawal, Kayal, Saxena.
۸۷ Composites which pass Rabin-Miller test Arnault. ۱۹۹۵
۸۸ Detecting perfect powers in almost linear time Bernstein.
۸۹ Multiple-lattice number field sieve Bernstein.
۹۰ Generalized strong pseudoprime tests and applications Berrizbeitia, Berry. ۲۰۰۰
۹۱ Extended quadratic Frobenius primality test Damgård I.B. ۲۰۰۱
۹۲ Primality testing revisited Davenport.
۹۳ Testing primality using elliptic curves Goldwasser.
۹۴ A probable prime test with high confidence Grantham.
۹۵ Frobenius Pseudoprimes Grantham.
۹۶ Towards a polynomial-time primality test Kayal, Saxena.
۹۷ Finding complex prime numbers Mckay.
۹۸ Primality testing Pinch.
۹۹ Computation of Gauss-Kronrod quadrature rules
۱۰۰ Keeman, algorithm 182, nonrecursive adaptive integration
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Admin
دانلود کتاب | کتاب مرجع | کتاب انگلیسی | download free book | سری: ۴۵۷۰
نظر دهید ۱۶ مهر ۱۳۹۴

برای دانلود کتاب اینجا کلیک کنید

free book download

Id Title Author Date Publisher
۱ Programming Winsock/Book and Disk Irvin M Modlin, George Sachs ۲۰۰۴ Sams Publishing
۲ Combinatorial Optimization: Theory and Algorithms Christian Rommel, Bart Vanhaesebroeck, Peter K. Vogt ۲۰۱۰ Springer Berlin Heidelberg
۳ Queen of the Summer Stars David D. Busch ۲۰۰۴ Pocket
۴ Clinical Counselling in Schools Kathleen Kuiper ۲۰۱۰ Routledge
۵ Media Sociology Evonne P. Y. Tang, Editor, National Research Council ۲۰۰۶ Routledge
۶ The Problem of Ritual Efficacy Mark Collier, Bill Manley ۲۰۰۱ Oxford University Press, USA
۷ Science and Eccentricity: Collecting, Writing and Performing Science for Early Nineteenth-Century Audiences Marvin D Troutt, W K Pang, S H Hou ۲۰۰۴ Pickering & Chatto Ltd
۸ What Every Parent Needs to Know about Standardized Tests: How to Understand the Tests and Help Your Kids Score High! Nicola Edwards, Jane Harris ۱۹۹۹ McGraw-Hill Companies
۹ Military Flight Aptitude Tests Anne M. Coghill, Lorrin R. Garson ۲۰۰۶ Cliffs Notes
۱۰ Exploring Geovisualization Valerie Moller, Denis Huschka, Alex C. Michalos ۲۰۰۸ Pergamon
۱۱ Careers in Marketing Christian Puttjer, Uwe Schnierda ۲۰۱۰ McGraw-Hill
۱۲ Patent Savvy for Managers: Spot & Protect Valuable Innovations in Your Company J.E. Force, S. Hutton ۲۰۰۵ NOLO
۱۳ Reading Between the Signs Workbook: A Cultural Guide for Sign Language Interpreters E. Biesinger, Heinrich Iro ۲۰۰۴ Nicholas Brealey Publishing
۱۴ Fifty Common Birds of the Upper Midwest Junichi Toyota ۲۰۰۸ University Of Iowa Press
۱۵ Toronto Notes for Medical Students Sheng Gong, Carl H. FitzGerald ۲۰۰۰ Toronto Review Notes
۱۶ The Great Syrian Revolt and the Rise of Arab Nationalism Carmel Mcconnell ۲۰۰۲ University of Texas Press
۱۷ Total Health Promotion: Mental Health, Rational Fields and the Quest for Autonomy Gordon Mathews ۲۰۰۰ Wiley
۱۸ The California Landlord s Law Book: Evictions Закутский С.Н., Силкин К.Ю. ۲۰۰۳ NOLO
۱۹ Elements of Functional Analysis Leslie Parrott ۲۰۰۹ Cambridge University Press
۲۰ Information Processing and Routing in Wireless Sensor Networks United Nations ۲۰۰۷ World Scientific Publishing Company
۲۱ The Fragile Middle Class: Americans in Debt Steve Miller, Sharon Lee ۲۰۰۲ Yale University Press
۲۲ Essays Eng Ireland Empire Сергей Кара-Мурза, Сергей Смирнов. ۲۰۰۹ University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division
۲۳ Heat Transfer and Fluid Flow in Minichannels and Microchannels Царинский М.М. ۲۰۰۸ Elsevier Science
۲۴ (NAS Colloquium) Auditory Neuroscience: Development, Transduction, and Integration С. Уваров National Academies Press
۲۵ Essentials of Veterinary Bacteriology and Mycology А. В. Аграновский, Р. А. Хади ۲۰۰۹ Wiley-Blackwell
۲۶ Specialization and Complementation of Humoral Immune Responses to Infection Bernard Cornwell ۲۰۰۳ Springer
۲۷ Charts for Prediction and Chance: Dazzling Diagrams on Your PC Lawrence M. Friedman, Curt D. Furberg, David L. DeMets (auth.) ۲۰۱۰ Imperial College Press
۲۸ The Lean Years: A History of the American Worker, 1920-1933 Janet Fitch ۲۰۰۲ Haymarket Books
۲۹ Effective Postgraduate Supervision: Improving the Student/Supervisor Relationship Torgeir Dingsøyr, Hans van Vliet (auth.), Muhammad Ali Babar, Torgeir Dingsøyr, Patricia Lago, Hans van Vliet (eds.) ۲۰۰۹ Open University Press
۳۰ Textual and Literary Criticism Wafik S El-Deiry ۲۰۰۳ Cambridge University Press
۳۱ PM: Green Level 12 Peter H. Merkl ۲۰۰۵ Nelson Thornes
۳۲ Musicians from a Different Shore: Asians and Asian Americans in Classical Music Ремонтов А.П., Писарев А.П. ۲۰۰۶ Temple University Press
۳۳ Aircraft system safety: Military and civil aeronautical applications: Military and Civil Aeronautical Applications Gail Dyer. Woodhead Publishing
۳۴ Tourism, Mobility & Second Homes: Between Elite Landscape and Common Ground Steven G. Krantz ۲۰۰۰ Multilingual Matters
۳۵ Neo-Industrial Organising: Renewal by Action and Knowledge Formation in a Project-intensive Economy Боброва Г.А., Гуц Е.Н., Кривозубова Г.А., Кузьмина Н.А., Орлова Н.В., Ромашова И.П. ۲۰۰۶ Routledge
۳۶ Imaging of Arthritis and Metabolic Bone Disease: Expert Consult – Online and Print Amanda Cant ۲۰۰۷ Mosby
۳۷ Programming the Semantic Web S. W. Polachek ۲۰۰۴ O Reilly Media
۳۸ The ANZUS Crisis, Nuclear Visiting and Deterrence Ямпилов С.С., Николаев Г.И., Полякова Л.Е., Ханхунов Ю.М. ۲۰۰۳ Cambridge University Press
۳۹ Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age Christian Rohde (auth.) ۲۰۰۹ Princeton University Press
۴۰ Algeria in Transition: Reforms and Development Prospects Routledge
۴۱ Fluorine and Health: Molecular Imaging, Biomedical Materials and Pharmaceuticals Shaul Magid ۲۰۰۸ Elsevier Science
۴۲ Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and Sexual Anxieties of Iranian Modernity Василина Веда ۱۹۹۹ University of California Press
۴۳ Advances in Agronomy, Vol. 71 Academic Press
۴۴ PHP and MySQL Web Development Alan Crawford, Samuel R. Mathews, Jim Makinster, E. Wendy Saul ۲۰۰۵ Sams
۴۵ Another Mirror for Princes Karl Marx, Friedrich Engels Gorgias Press
۴۶ The Sovereignty of Art: Aesthetic Negativity in Adorno and Derrida Stanley K. Smith, Jeff Tayman, David A. Swanson ۲۰۰۱ The MIT Press
۴۷ Albion and Jerusalem: The Anglo-Jewish Community in the Post-Emancipation Era George Cairns, Joanne Roberts Oxford University Press, USA
۴۸ The Beautiful and Damned Корягин С.И., Буйлов С.В., Худяков В.К. ۲۰۰۳ Norilana Books
۴۹ World of Warcraft Programming: A Guide and Reference for Creating WoW Addons Anselm of Canterbury, Brian Davies, Gill Evans ۱۹۹۸ Wiley
۵۰ Evidence Paul K. Conkin ۲۰۰۸ Palgrave
۵۱ Environmental Risks and Insurance: A Comparative Analysis of the Role of Insurance in the Management of Environment-Related Risks Емец А., Боцюра О., Верховень В. ۲۰۰۹ Organization for Economic
۵۲ Solid Objects Bram De Muer, Michiel Steyaert, ۲۰۰۳ Princeton University Press
۵۳ Ambient Intelligence Perspectives: Selected Papers from the first International Ambient Intelligence Forum 2008 – Volume 1 Ambient Intelligence and Smart Environments Jörg Trojan IOS Press
۵۴ The Nationalization of American Political Parties, 1880-1896 Казакова Г.В. ۲۰۰۲ Cambridge University Press
۵۵ Christian Names in Local and Family History Nicholas J. Webb ۲۰۱۰ Dundurn
۵۶ Critical Inquiry ۲۰۱۰ The University of Chicago Press
۵۷ The Sermon on the Mount: The Key to Success in Life John D. Caputo, Mark Dooley, Michael J. Scanlon (editors) ۲۰۰۱ HarperOne
۵۸ Mathematics of Program Construction: 9th International Conference, MPC 2008, Marseille, France, July 15-18, 2008. Proceedings Mankur Olson ۲۰۰۶ Springer-Verlag Berlin Heidelberg
۵۹ Fractals and Chaos in Geology and Geophysics Aileen Cater-steel ۲۰۰۸ Cambridge University Press
۶۰ Photoshop CS5 Restoration and Retouching For Digital Photographers Only Cindy L. Schwartz, Wendy L. Hobbie, Louis S. Constine, Kathleen S. Ruccione ۲۰۰۵ Wiley
۶۱ Dynamics of Atmospheric Flight Pascal Perrineau and Luc Rouban (Editors) ۲۰۰۹ John Wiley & Sons Inc
۶۲ Frommer s Cruises & Ports of Call 2007: From U.S. & Canadian Home Ports to the Caribbean, Alaska, Hawaii & More Arman Askari, Michael Lincoff, Adrian Messerli ۲۰۰۸ Frommer s
۶۳ Perils of Anarchy: Contemporary Realism and International Security Dr. Mel Lawrenz ۲۰۰۵ The MIT Press
۶۴ Ocean Management in Global Change : Proceedings of the Conference on Ocean Management in Global Change, Genoa, 22-26 June 1992 Professor John Mason, Alan Graham, Sue Johnston-Wilder ۲۰۰۵ Spon Press
۶۵ Coronary Heart Disease in Clinical Practice Sheila Kelly ۲۰۱۰ Springer
۶۶ Glutamate Receptors in Peripheral Tissue: Excitatory Transmission Outside the CNS Simeon Niel-Asher ۲۰۰۸ Springer
۶۷ African Languages, Development and the State Platon ; prijevod i biljeske Petar Segedin. Routledge
۶۸ Energy Harvesting for Autonomous Systems Gregory M. Thomas ۲۰۰۹ Artech House Publishers
۶۹ Developmental Perspectives on Embodiment and Consciousness Matthew R. Poole, Erika Lenkert ۲۰۰۹ Psychology Press
۷۰ Internet Multimedia Communications Using SIP: A Modern Approach Including Java® Practice Matt Smith ۲۰۰۷ Morgan Kaufmann
۷۱ Welding Metallurgy James Brill ۱۹۹۹ Wiley-Interscience
۷۲ The Politics of Community: Migration and Politics in Antebellum Ohio Subcommittee on Reproductive and Developmental Toxicity, Committee on Toxicology, Board on Environme ۲۰۰۱ Cambridge University Press
۷۳ Cyberbooks Gmb Publishing, George Curmi ۲۰۰۹ Tor Books
۷۴ Modernising Government: The Way Forward Katherine Reece ۲۰۰۶ OECD Publishing
۷۵ Advances in Immunology, Vol. 20 Academic Press
۷۶ Astroparticle Physics: Proceedings of the First Ncts Workshop, Kenting, Taiwan, 6-8 December 2001 В.Г. Бабаков World Scientific Publishing Company
۷۷ My Dearest Wife: The Private and Public Lives of James David Edgar and Matilda Ridout Edgar Климанова Светлана ۲۰۰۶ Dundurn
۷۸ Reclaiming Evolution Ladislav Volicer MD PhD, Ann Hurley RN DSNc ۲۰۰۴ Routledge
۷۹ Keratosis Pilaris: A Medical Dictionary, Bibliography, And Annotated Research Guide To Internet References Philip Baker ۲۰۰۷ Icon Health Publications
۸۰ Transgenics in Endocrinology Sadri Hassani ۲۰۰۰ Humana Press
۸۱ Reverse Osmosis: Design, Processes, and Applications for Engineers S.G.O., Ed. Johansson ۲۰۰۴ Wiley-Scrivener
۸۲ Nanoparticles in Biomedical Imaging: Emerging Technologies and Applications Под общей редакцией профессора В.Сергийчука. ۲۰۰۶ Springer
۸۳ Anatomy of Writing For Publication For Nurses Mary Jane Mara Sigma Theta Tau
۸۴ Jacob s Legacy: A Genetic View of Jewish History Patrick Augustijns ۲۰۰۷ Yale University Press
۸۵ Text Generation Steven A. Soper, Clyde Owens, Suzanne Lassiter (auth.), Joseph R. Lakowicz (eds.) ۲۰۰۳ Cambridge University Press
۸۶ Medieval Monstrosity and the Female Body Charles M. Katz, Vincent J. Webb ۲۰۰۶ Routledge
۸۷ A Language for Psychosis: Psychoanalysis of Psychotic States Arnold.D John Wiley & Sons
۸۸ Small and Medium Sized Enterprises Stephen Tanner ۲۰۰۳ Routledge
۸۹ Perception and Reason Barbara Michaels ۲۰۰۵ Oxford University Press, USA
۹۰ Pediatric Rehabilitation: Principles and Practice H. L. Weatherby, George Core ۲۰۰۵ Demos Medical Publishing
۹۱ Maimonides on the Origin of the World Helen L. Whitwell ۲۰۰۶ Cambridge University Press
۹۲ Empirical Musicology: Aims, Methods, Prospects Arthur Laffer, William Hass, IV, Shepherd G. Pryor ۲۰۰۹ Oxford University Press, USA
۹۳ Gemini Benjamin G. Wright III ۲۰۰۸ Knopf
۹۴ The Failure of Civil Society?: The Third Sector and the State in Contemporary Japan Stefa Collignon ۲۰۰۲ State University of New York Press
۹۵ Paradise Lost Kalyan T. Talluri, Garrett J. Van Ryzin ۲۰۰۵ Oxford University Press, USA
۹۶ Philosophy of Mind: Contemporary Readings Yvon Pesqueux ۲۰۰۵ Routledge
۹۷ Exploring the geology of shelf seas Jason T. Eberl ۲۰۰۸ Graham & Trotman
۹۸ In the Dark of Dreams: A Dirk & Steele Novel Henry G. W. Paw, Gilbert R. Park ۲۰۰۷ Avon
۹۹ Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy Глушкова Т.С. ۲۰۰۶ Cambridge University Press
۱۰۰ What Do Children Need to Flourish?: Conceptualizing and Measuring Indicators of Positive Development William G. Lycan ۱۹۹۹ Springer
مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.