Admin
تأﺛﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﮐﺒﺪﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ
نظر دهید ۲۳ آبان ۱۳۹۴

تأﺛﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﮐﺒﺪﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﻌﻀﻲ ‌ ﻫﺎ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ، ﺁﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ‌ ﻫﺎﻱ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ‌ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﭘﻮﺳﺖ
ﻧﻤﺎﻳﺎﻥ ﻣﻲ ‌ﮐﻨﻨﺪ .
ﻳﺮﻗﺎﻥ ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﺭﺩﻱ ﭘﻮﺳﺖ، ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ
ﮐﺒﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺯﺭﺩﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺯﺭﺩﻱ ﺳﻔﻴﺪﻱ ﭼﺸﻢ
ﻣﻲ ‌ ﺷﻮﺩ.
ﺭﻧﮓ ‌ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ ‌ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻳﻦ ﮐﻢ
ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮﻥ ﺩﺭ ﮐﺒﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻲ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺮﻭﺯ ﮐﺒﺪﻱ ﺭﺥ ﻣﻲ ‌ ﺩﻫﺪ.
ﻗﺮﻣﺰﻱ ﮐﻒ ﺩﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺣﺎﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺰﻣﻦ ﮐﺒﺪ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺭﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﻱ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺭﻏﻮﺍﻧﻲ ﺗﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﻢ ﻣﻲ ‌ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺰﻩ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
ﻫﻤﻮﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﺯ ﺷﮏ ﮐﺮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﺒﺪﻱ ﻧﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺩﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻋﻼﻳﻤﻲ ﻣﻲ ‌ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺯﺭﺩﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ
ﺧﺎﺭﺵ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﮐﺒﺪﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
● ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺁﺳﯿﺐ ﺭﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ
▪️ ﺍفرﺍﻁ ﺩﺭ ﺧﻮﺭﺩﻥ
▪️ ﻏﺬﺍﻫﺎﯼ ﭼﺮﺏ
▪️ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻟﮑﻞ ﻭ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭﮐﺎﻓﯿﻦ
▪️ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻗﺮﺻﻬﺎﯼ ﺿﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ
▪️ ﺷﮑﺮ ﺯﯾﺎﺩ
● ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﮐﺒﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ
▪️ ﮐﻨﮕﺮ ﯾﺎ ﺁﺭﺗﯿﺸﻮ : ﺩﺍﺭﻭﯼ ﮐﺒﺪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﻞ
ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﮐﺒﺪﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻣﯿﮑﻨﺪ
▪️ ﻫﻠﻮ: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺒﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ
▪️ ﺳﯿﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺒﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻭﺕ ﻭﻟﯿﺪ ﺧﻮﻥ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ
▪️ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ + ﺁﺏ ﮔﺮﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮑﺮ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻮﺍﻥ
ﺑﯿﻤﺎﺭﯾﻬﺎﯼ ﮐﺒﺪ ﺭﺍ ﺭﻓﻊ ﻣﯿﮑﻨﺪ
▪️ ﺑﺎﺩﻣﺠﺎﻥ ﮐﺒﺎﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺒﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ
▪️ ﺗﻮﺕ ﻓﺮﻧﮕﯽ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺒﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ
▪️ ﺍﻧﮕﻮﺭ ﮐﺒﺪ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻭﺍ ﻣﯿﺪﺍﺭﺩ
▪️ ﮔﺮﯾﭗ ﻓﺮﻭﺕ ﮐﺒﺪ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻣﯿﮑﻨﺪ
▪️ ﮐﺮﻓﺲ
▪️ ﮐﺎﺳﻨﯽ ﺍﺛﺮﺳﻮﺩ ﺑﺨﺸﯽ ﺭﻭﯼ ﮐﺒﺪ ﺩﺍﺭﺩ.

مطالب مرتبط
دیدگاه ها بدون دیدگاه

دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

پاسخ دهید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.