مطالب دسته: تعبیرخواب
71 مطلب

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ سگ اگر آشنا باشد حمايتگر و دوست است و چنان چه نا آشنا و بيگانه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نيز عينا همين حالت پيش مي آيد.چنانچه در روياي خود سگي ديديد که مطيع و رام است و…

۶ خرداد ۱۳۹۵ ادامه مطلب
تعبیرخواب

تعبیر خواب سرایدار – تعبیر خواب مستخدم

۱ـ دیدن سرایدار در خواب ، علامت آن است که در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج خواهید برد .   ۲ـ اگر در خواب به دنبال سرایدار بگردید ، نشانه...

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ ادامه مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب افتادن

با شما هستیم با تعبیرخواب افتادن که معتبر میگوید :بسیار اتفاق می افتد که در خواب می افتیم یا بی آنکه خوابی دیده باشیم حالتی شبیه افتادن و پرت شدن...

۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ادامه مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب اره

تعبیرخواب اره به شرح زیر است : اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد نشان آن...

۴ مرداد ۱۳۹۴ ادامه مطلب
تعبیرخواب

تعبیر خواب سگ

  تعبیرخواب سگ به این شرح است : سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی...

۲۵ تیر ۱۳۹۴ ادامه مطلب
تعبیرخواب

تعبیر خواب عقرب

تعبیرخواب عقرب به این شرح است : محمدبن سیرین گوید: دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی...

۱۸ تیر ۱۳۹۴ ادامه مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب ابرو

تعبیرخواب ابرو به این شرح است : معتبران معروف در این باره میگویند : ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای...

۸ تیر ۱۳۹۴ ادامه مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب چوب

تعبیرخواب چوب اگر دیده اید به اینصورت است : چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهائی است از این دست. چوب در خواب انسانی است منافق...

۳ تیر ۱۳۹۴ ادامه مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب بانک

با تعبیرخواب بانک در خدمتتان هستیم بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل شناخته شده...

۲۷ خرداد ۱۳۹۴ ادامه مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب اژدها

اگر به دنبال تعبیرخواب اژدها هستید با ما همراه باشید.اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک و تزویر آمیز...

۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ادامه مطلب