آرشیو برچسب های «اسم دختر ایرانی»
1825 مطلب

یاس رخ

یاس رخ : از نام های برگزیده  

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

یاس

یاس : نام گلی است  

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

هُووی

هُووی : نام زن اشوزرتشت, دختر فرشوشتر  

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

هورشید

هورشید : خورشید  

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

هوآفرید

هوآفرید : خوش ستوده، خوش آمرزیده  

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

همایون

همایون : فرخ، شادان  

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

هلیله

هلیله : نام درختی است  

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

هدیه

هدیه : پیشکشی  

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

ویستا

ویستا : دانش و فرهنگ  

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

ویس

ویس : نام دختر شاه غارن و شهبانو شهرو  

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب