آرشیو برچسب های «اسم دختر ایرانی»
1825 مطلب

یاس رخ

یاس رخ : از نام های برگزیده 

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

یاس

یاس : نام گلی است 

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

هُووی

هُووی : نام زن اشوزرتشت, دختر فرشوشتر 

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

هورشید

هورشید : خورشید 

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

هوآفرید

هوآفرید : خوش ستوده، خوش آمرزیده 

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

همایون

همایون : فرخ، شادان 

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

هلیله

هلیله : نام درختی است 

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

هدیه

هدیه : پیشکشی 

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

ویستا

ویستا : دانش و فرهنگ 

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب

ویس

ویس : نام دختر شاه غارن و شهبانو شهرو 

۳ مهر ۱۳۹۴ ادامه مطلب