آرشیو برچسب های «اورگونومی، استرس های کاری، بدن انسان»
1 مطلب

اورگونومی

ارگونومی با ارزیابی قابلیتها و محدودیتهای انسان (بیومکانیک و آنتروپومتری) ، استرسهای کاری و محیطی (فیزیولوژی کار و روانشناسی صنعتی ) ، نیروهای استاتیک و دینامیک روی بدن انسان (بیومکانیک)...

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ادامه مطلب