آرشیو برچسب های «تعبیرخواب اره»
1 مطلب
تعبیرخواب

تعبیرخواب اره

تعبیرخواب اره به شرح زیر است : اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد نشان آن...

۴ مرداد ۱۳۹۴ ادامه مطلب