آرشیو برچسب های «تعبیرخواب عقرب»
1 مطلب
تعبیرخواب

تعبیر خواب عقرب

تعبیرخواب عقرب به این شرح است : محمدبن سیرین گوید: دیدن کژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی...

۱۸ تیر ۱۳۹۴ ادامه مطلب