آرشیو برچسب های «تعبیرخواب نماز»
1 مطلب

تعبیرخواب نماز

تعبیرخواب نماز به این صورت است :اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان...

۱۵ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب