آرشیو برچسب های «دکوراسیون اتاق خواب»
4 مطلب

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۷ | دکوراسیون اتاق خواب قهوه ای

جدیدترین و شیک ترین گالری انواع شیک ترین طراحی مدرن و شیک جهت دکوراسیون اتاق خواب قهوه ای ۹۶ – ۲۰۱۷ مدلدکوراسیون اتاق خواب۲۰۱۷ | دکوراسیون اتاق خواب قهوه ای...

4 روز پیش ادامه مطلب

دکوراسیون اتاق خواب نوجوان ۹۶+ مدل چیدمان اتاق خواب کودکان ۲۰۱۷

انواع مجموعه تصویر هایی از مدل ایده قشنگ جهت اتاق خواب دخترانه با رنگ صورتی سال ۹۶ – ۲۰۱۷ مدلچیدماناتاقخوابکودکان۲۰۱۷,+دکوراسیوناتاقخوابنوجوان۹۶ بروزترینوشیکترینگالریدکوراسیوناتاقخوابنوجوانان۹۶–۲۰۱۷, انواعمجموعهتصویرهاییازمدلایدهقشنگجهتاتاقخوابدخترانهبارنگصورتیسال۹۶–۲۰۱۷, پیشنهادژورنالانواعمدلدکوراسیوناتاقنوجوانپسرانهبارنگهایشاد,دکوراسیونداخلیجهتسال۲۰۱۷,و۹۶میباشد همراهبامدلهایتازهمقالاتقشنگیدرضمینهسلامت,سبکزندگی,روانشناسیو…قرارمیدهیم. اصولابهکسیمیگویندآدمخوشسروزبانکهقادرباشدباچهارکلامحرفزدنآدمهایدیگررامتقاعدکندکاریکهاومیخواهدراانجامدهند.سلاحمخفیاینافراد«فروکردنخوددردلدیگران»هست.باهمینزبان۱۰سانتیمتریارزشکاریمیکنندکهنهتنهاشیفتهینظراتشانبشوید،بلکهکشتهومردهیخودشانهمبشوید.لابدمیپرسیدرازشانچیست؟ افرادزیادیدرموردپرسشهاومباحثمتفاوتنقطهنظراتمشابهیدارند.بهمخاطبینخودنشاندهیدکهافکاروایدههایشمابامالآنهاسازگارهست.بایدخودتانراجایآنهابگذارید،نگرانیهایآنهارابفهمیدونسبتبهاحساساتشانهمدردینشاندهید. تحقیقاتعلمینشانمیدهندکهآدمهاباتصویرسازیسریعترقانعمیشوند.آدمهایخوشسروزبانگنجینهیقدرتمندیازتصویرهایذهنیدارندکهموقعصحبتکردنبهخوبیازشاستفادهمیکنند.وقتهاییکهمباحثبیشازحدانتزاعیباشندونتوانتصویریازآنهاارائهداد،آدمخوشسروزبانشروعمیکندداستانیتعریفکندکهبهایدهاشزندگیببخشد.اگرداستانخوبیتعریفکنید،تصویریازحرفهایشمادرذهنگیرندهایجادمیشودکهبهمشکلفراموشمیشودوبهآسانیبهیادآوردهمیشود. اگرمیخواهیددیگرانشماراباورکنندودوستتانداشتهباشند،موقعیکهباهاشانصحبتمیکنیدلبخندبزنیدتاآنهاهمبیاختیارلطفشماراجبرانکردهولبخندیبهشمابرگردانند.آدمهایخوشسروزبانرازیاددرحاللبخندزدنمیبینید،چونشوروشوقخاصیجهتمحققشدنایدههایشاندرسردارندواینخوشحالیارزشواگیردارهست. فراموشنکنیدعقیدهانسانهابایکدیگرمتفاوتهست.اگرماانسانهاکمیازغرورفاصلهبگیریم،اجازهنمیدهیماختلافنظرمانبهکشمکشعمیقتبدیلشود.موردنیازاستکمیکوتاهبیاییموازخودانعطافنشاندهیم.تلاشکنیدخیلیدوستانهودرکمالآرامشباطرفبرابرصحبتکنیدوباارائهعلتمنطقیصحتگفتارتانراآشکارسازید. چیدماناتاقخواب۲۰۱۷,,دکوراسیوناتاقخواب۲۰۱۷,,دکوراسیوناتاقخواب۹۶...

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ادامه مطلب

عکس + مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۴

با یک بخش از دکوراسیون  در خدمت شما هستیم و اینبار با جدیدترین مدل دکوراسیون اتاق خواب با شما خواهیم بود.

۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب

بهترین ایده ها برای دکور اتاق خواب

با یک مطلب در زمینه دکوراسیون در خدمت شما هستیم .آیا دوست دارید یک دکوراسیون بسیار زیبا برای اتاق خواب خود انتخاب کنید.آیا از دکور تکراری محل خوابتان خسته شده...

۶ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب