آرشیو برچسب های «دکوراسیون اتاق خواب»
10 مطلب

جدیدترین طراحی دکوراسیون اتاق خواب زرد جهت نوجوان

همراه با مدل های تازه مقالات قشنگی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم جدیدترین طراحی دکوراسیون اتاق خواب زرد جهت نوجوان جدیدترین و شیک ترین...

۲ شهریور ۱۳۹۶ ادامه مطلب

دکوراسیون اتاق خواب مهمان تازه و مدرن ۲۰۱۷ | سری دوم

اتاق خواب بخش مهمی از منزل است که لازمست زیبا، گرم، آرامش بخش و جالب باشد. در منازل بزرگ، جهت میهمان نیز اتاق مجزا در نظر گرفته می دکوراسیون اتاق...

۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب

دکوراسیون اتاق خواب مدرن و شیک ۲۰۱۷ | سری اول

دکوراسیون و چیدمان اثاثیه اتاق خواب | ایده های تازه و مدرن جهت چیدمان اتاق خواب دکوراسیون اتاق خواب مدرن و شیک ۲۰۱۷ | سری اول ژورنال بروزترین دکوراسیون اتاق...

۲۷ خرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب

ژورنال زیباترین مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۷ | مدل دکوراسیون اتاق خواب ۹۶

از مسائلی که خیلی از خانوم ها باهاش دست و پنجه نرم میکنن و البته بسیار مهم هم است چیدن اتاق خوابه. اتاق خواب هم مثل آشپزخونه و ژورنال زیباترین...

۱۹ خرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب

‎راهکارهایی جهت جا دادن وسایل در اتاق کوچک

‎برای افرادی که اتاق کوچکی دارند و نمیدانند وسایل خود را چطور جاسازی کنند دیگر دلواپس چیدمان وسایل نباشند، میتوانید در این قسمت با خواندن این مطلب راهکارهای بهتری جهت...

۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب

شیک ترین مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۷ | مدل دکوراسیون اتاق خواب ۹۶

اگر نیاز به یک کمد لباس بزرگ، با اتاق پرو و آینه تمام قد و نیمکتی جهت نشستن و پوشیدن کفش دارید، یک اتاق‌خواب مستر بزرگ جهت شما شیک ترین...

۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ادامه مطلب

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۷ | دکوراسیون اتاق خواب قهوه ای

جدیدترین و شیک ترین گالری انواع شیک ترین طراحی مدرن و شیک جهت دکوراسیون اتاق خواب قهوه ای ۹۶ – ۲۰۱۷ مدلدکوراسیون اتاق خواب۲۰۱۷ | دکوراسیون اتاق خواب قهوه ای...

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ادامه مطلب

دکوراسیون اتاق خواب نوجوان ۹۶+ مدل چیدمان اتاق خواب کودکان ۲۰۱۷

انواع مجموعه تصویر هایی از مدل ایده قشنگ جهت اتاق خواب دخترانه با رنگ صورتی سال ۹۶ – ۲۰۱۷ مدلچیدماناتاقخوابکودکان۲۰۱۷,+دکوراسیوناتاقخوابنوجوان۹۶ بروزترینوشیکترینگالریدکوراسیوناتاقخوابنوجوانان۹۶–۲۰۱۷, انواعمجموعهتصویرهاییازمدلایدهقشنگجهتاتاقخوابدخترانهبارنگصورتیسال۹۶–۲۰۱۷, پیشنهادژورنالانواعمدلدکوراسیوناتاقنوجوانپسرانهبارنگهایشاد,دکوراسیونداخلیجهتسال۲۰۱۷,و۹۶میباشد همراهبامدلهایتازهمقالاتقشنگیدرضمینهسلامت,سبکزندگی,روانشناسیو…قرارمیدهیم. اصولابهکسیمیگویندآدمخوشسروزبانکهقادرباشدباچهارکلامحرفزدنآدمهایدیگررامتقاعدکندکاریکهاومیخواهدراانجامدهند.سلاحمخفیاینافراد«فروکردنخوددردلدیگران»هست.باهمینزبان۱۰سانتیمتریارزشکاریمیکنندکهنهتنهاشیفتهینظراتشانبشوید،بلکهکشتهومردهیخودشانهمبشوید.لابدمیپرسیدرازشانچیست؟ افرادزیادیدرموردپرسشهاومباحثمتفاوتنقطهنظراتمشابهیدارند.بهمخاطبینخودنشاندهیدکهافکاروایدههایشمابامالآنهاسازگارهست.بایدخودتانراجایآنهابگذارید،نگرانیهایآنهارابفهمیدونسبتبهاحساساتشانهمدردینشاندهید. تحقیقاتعلمینشانمیدهندکهآدمهاباتصویرسازیسریعترقانعمیشوند.آدمهایخوشسروزبانگنجینهیقدرتمندیازتصویرهایذهنیدارندکهموقعصحبتکردنبهخوبیازشاستفادهمیکنند.وقتهاییکهمباحثبیشازحدانتزاعیباشندونتوانتصویریازآنهاارائهداد،آدمخوشسروزبانشروعمیکندداستانیتعریفکندکهبهایدهاشزندگیببخشد.اگرداستانخوبیتعریفکنید،تصویریازحرفهایشمادرذهنگیرندهایجادمیشودکهبهمشکلفراموشمیشودوبهآسانیبهیادآوردهمیشود. اگرمیخواهیددیگرانشماراباورکنندودوستتانداشتهباشند،موقعیکهباهاشانصحبتمیکنیدلبخندبزنیدتاآنهاهمبیاختیارلطفشماراجبرانکردهولبخندیبهشمابرگردانند.آدمهایخوشسروزبانرازیاددرحاللبخندزدنمیبینید،چونشوروشوقخاصیجهتمحققشدنایدههایشاندرسردارندواینخوشحالیارزشواگیردارهست. فراموشنکنیدعقیدهانسانهابایکدیگرمتفاوتهست.اگرماانسانهاکمیازغرورفاصلهبگیریم،اجازهنمیدهیماختلافنظرمانبهکشمکشعمیقتبدیلشود.موردنیازاستکمیکوتاهبیاییموازخودانعطافنشاندهیم.تلاشکنیدخیلیدوستانهودرکمالآرامشباطرفبرابرصحبتکنیدوباارائهعلتمنطقیصحتگفتارتانراآشکارسازید. چیدماناتاقخواب۲۰۱۷,,دکوراسیوناتاقخواب۲۰۱۷,,دکوراسیوناتاقخواب۹۶...

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ادامه مطلب

عکس + مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۴

با یک بخش از دکوراسیون  در خدمت شما هستیم و اینبار با جدیدترین مدل دکوراسیون اتاق خواب با شما خواهیم بود.

۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب

بهترین ایده ها برای دکور اتاق خواب

با یک مطلب در زمینه دکوراسیون در خدمت شما هستیم .آیا دوست دارید یک دکوراسیون بسیار زیبا برای اتاق خواب خود انتخاب کنید.آیا از دکور تکراری محل خوابتان خسته شده...

۶ اسفند ۱۳۹۲ ادامه مطلب