آرشیو برچسب های «دکوراسیون داخلی»
17 مطلب

دکورخانه | دکوراسیون نشیمن های مدرن و متفاوت ۲۰۱۷

جدیدترین و شیک ترین گالری انواع دکوراسیون نشیمن های مدرن و متفاوت ۹۶ – ۲۰۱۷ دکور منزل |دکوراسیون نشیمنهای مدرن و متفاوت۲۰۱۷ دکوراسیون نشیمن جدیدترین و شیک ترین گالری انواع...

1 روز پیش ادامه مطلب

حمام و سرویس های بهداشتی کوچک را اینگونه طراحی کنید

جدیدترین و شیک ترین گالری انواع حمام و سرویس های بهداشتی کوچک شیک ۹۶ – ۲۰۱۷ حمام و سرویس های بهداشتی کوچک را اینگونه طراحی کنید طراحی حمام و سرویس...

2 روز پیش ادامه مطلب

دکورنشیمن | دکوراسیون نشیمن های مدرن و متفاوت ۲۰۱۷

جدیدترین و شیک ترین گالری انواع دکوراسیون نشیمن های مدرن و متفاوت ۹۶ – ۲۰۱۷ دکورنشیمن | دکوراسیون نشیمنهای مدرن و متفاوت ۲۰۱۷ دکوراسیون نشیمن جدیدترین و شیک ترین گالری...

4 روز پیش ادامه مطلب

طراحی شیک و کاربردی اتاق خواب دخترانه کودک و نوجوان ۲۰۱۷

جدیدترین و شیک ترین گالری انواع طراحی شیک و کاربردی اتاق خواب دخترانه کودک و نوجوان ۹۶ – ۲۰۱۷ طراحی شیک و کاربردی اتاق خواب دخترانه کودک و نوجوان ۲۰۱۷...

4 روز پیش ادامه مطلب

مدل دکوراسیون اتاق خواب ۲۰۱۷ | دکوراسیون اتاق خواب قهوه ای

جدیدترین و شیک ترین گالری انواع شیک ترین طراحی مدرن و شیک جهت دکوراسیون اتاق خواب قهوه ای ۹۶ – ۲۰۱۷ مدلدکوراسیون اتاق خواب۲۰۱۷ | دکوراسیون اتاق خواب قهوه ای...

5 روز پیش ادامه مطلب

دکوراسیون بالکن | بالکن کوچک با دکوراسیون خلاقانه ۲۰۱۷

جدیدترین و شیک ترین گالری انواع بالکن کوچک با دکوراسیون خلاقانه ۹۶ – ۲۰۱۷ دکوراسیون بالکن | بالکن کوچک با دکوراسیون خلاقانه ۲۰۱۷ جدیدترین و شیک ترین گالری انواع بالکن...

5 روز پیش ادامه مطلب

طراحی و ساخت انواع کابینت و دکور مستقیم از کارگاه

دکوراسیون داخلی | دکوراسیون | ایستگاه | کابینت | طراحی | انواع | پیشه و مهارت در اکباتان تهران | خدمات طراحی و ساخت انواع کابینت و دکوراسیون داخلی منازل...

5 روز پیش ادامه مطلب

دکوراسیون منزل ۲۰۱۷ | Decoration | مدل دکوراسیون منزل ۹۶

بروزترین و شیک ترین گالری شیک ترین دکوراسیون داخلی | قشنگی خانه, دکوراسیون منزل, طراحی داخلی, دکوراسیون ۹۶ – ۲۰۱۷ دکوراسیون منزل ۲۰۱۷ | Decoration | مدل دکوراسیون منزل ۹۶...

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ ادامه مطلب

دکوراسیون اتاق خواب نوجوان ۹۶+ مدل چیدمان اتاق خواب کودکان ۲۰۱۷

انواع مجموعه تصویر هایی از مدل ایده قشنگ جهت اتاق خواب دخترانه با رنگ صورتی سال ۹۶ – ۲۰۱۷ مدلچیدماناتاقخوابکودکان۲۰۱۷,+دکوراسیوناتاقخوابنوجوان۹۶ بروزترینوشیکترینگالریدکوراسیوناتاقخوابنوجوانان۹۶–۲۰۱۷, انواعمجموعهتصویرهاییازمدلایدهقشنگجهتاتاقخوابدخترانهبارنگصورتیسال۹۶–۲۰۱۷, پیشنهادژورنالانواعمدلدکوراسیوناتاقنوجوانپسرانهبارنگهایشاد,دکوراسیونداخلیجهتسال۲۰۱۷,و۹۶میباشد همراهبامدلهایتازهمقالاتقشنگیدرضمینهسلامت,سبکزندگی,روانشناسیو…قرارمیدهیم. اصولابهکسیمیگویندآدمخوشسروزبانکهقادرباشدباچهارکلامحرفزدنآدمهایدیگررامتقاعدکندکاریکهاومیخواهدراانجامدهند.سلاحمخفیاینافراد«فروکردنخوددردلدیگران»هست.باهمینزبان۱۰سانتیمتریارزشکاریمیکنندکهنهتنهاشیفتهینظراتشانبشوید،بلکهکشتهومردهیخودشانهمبشوید.لابدمیپرسیدرازشانچیست؟ افرادزیادیدرموردپرسشهاومباحثمتفاوتنقطهنظراتمشابهیدارند.بهمخاطبینخودنشاندهیدکهافکاروایدههایشمابامالآنهاسازگارهست.بایدخودتانراجایآنهابگذارید،نگرانیهایآنهارابفهمیدونسبتبهاحساساتشانهمدردینشاندهید. تحقیقاتعلمینشانمیدهندکهآدمهاباتصویرسازیسریعترقانعمیشوند.آدمهایخوشسروزبانگنجینهیقدرتمندیازتصویرهایذهنیدارندکهموقعصحبتکردنبهخوبیازشاستفادهمیکنند.وقتهاییکهمباحثبیشازحدانتزاعیباشندونتوانتصویریازآنهاارائهداد،آدمخوشسروزبانشروعمیکندداستانیتعریفکندکهبهایدهاشزندگیببخشد.اگرداستانخوبیتعریفکنید،تصویریازحرفهایشمادرذهنگیرندهایجادمیشودکهبهمشکلفراموشمیشودوبهآسانیبهیادآوردهمیشود. اگرمیخواهیددیگرانشماراباورکنندودوستتانداشتهباشند،موقعیکهباهاشانصحبتمیکنیدلبخندبزنیدتاآنهاهمبیاختیارلطفشماراجبرانکردهولبخندیبهشمابرگردانند.آدمهایخوشسروزبانرازیاددرحاللبخندزدنمیبینید،چونشوروشوقخاصیجهتمحققشدنایدههایشاندرسردارندواینخوشحالیارزشواگیردارهست. فراموشنکنیدعقیدهانسانهابایکدیگرمتفاوتهست.اگرماانسانهاکمیازغرورفاصلهبگیریم،اجازهنمیدهیماختلافنظرمانبهکشمکشعمیقتبدیلشود.موردنیازاستکمیکوتاهبیاییموازخودانعطافنشاندهیم.تلاشکنیدخیلیدوستانهودرکمالآرامشباطرفبرابرصحبتکنیدوباارائهعلتمنطقیصحتگفتارتانراآشکارسازید. چیدماناتاقخواب۲۰۱۷,,دکوراسیوناتاقخواب۲۰۱۷,,دکوراسیوناتاقخواب۹۶...

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ادامه مطلب

مدل دکوراسیون داخلی منزل تازه ۹۶، مدل دکوراسیون منزل ۲۰۱۷ &#۸۲۱۱

بروزترین و شیک ترین گالری کلکسیون تصویر هایی از مدل دکوراسیون منزل ۹۶ – ۲۰۱۷ مدل دکوراسیون منزل ۲۰۱۷ – مدل دکوراسیون داخلی منزل تازه ۹۶ بروزترین و شیک ترین...

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ ادامه مطلب