آرشیو برچسب های «۹ـ تفهیم حقوق متهم»
1 مطلب

حقوق متهم در قانون تازه آیین دادرسی کیفری

حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ، حقوق متهم در دادسرا ،  حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی ، حقوق متهم در کشور عزیزمان ایران ،حقوق متهم تحت حقوق...

۱۸ مهر ۱۳۹۶ ادامه مطلب