آرشیو برچسب های «53 شرکت کننده»
1 مطلب

پایان مسابقه های دارت بازنشستگان استان

صایبی رییس هیئت دارت خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های گروه تحریریه سایت از بیرجند ؛گفت: این مسابقه ها با حضور ۵۳ صایبی رییس هیئت...

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ادامه مطلب